Boyner Grup’ta, tüm çalışanların kendi fikir ve önerilerini özgür bir biçimde ifade edebildiği “açık iletişim” ortamı desteklenir.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını keşfetmek için
kureselamaclar.org

Demokrasinin temel taşlarından biri ifade özgürlüğüdür. Bunun sağlanması ve korunması temel önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Sadece Boyner Grup’ta değil, tedarikçilerimizde çalışanların da yurttaşlık hakkı olan örgütlenme özgürlüğünü ve toplu pazarlık haklarını savunuyoruz.

Oluşabilecek anlaşmazlıklarda ilgili tarafları statü ayrımı yapmaksızın, eşit koşullarda dinliyoruz. Irk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, politik görüş, engellilik gibi özelliklere dayalı ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluyoruz.

Şirketlerimizde fırsat eşitliği ilkesi gereği, çalışanlara yönelik kişisel ve mesleki gelişimi önemsiyor, iş sağlığı ve çalışan güvenliği gibi başlıklarda tüm tedbirleri hayata geçiriyoruz.

6
4
6
Altınyıldız Tekstİl’de görev yapan sendİka üyesİ çalışan sayısı

Açık İletişim
Demokrasinin temel taşlarından biri ifade özgürlüğüdür. İfade özgürlüğünün sağlanması ve korunması temel önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Boyner Grup’ta, tüm çalışanların kendi fikir ve önerilerini özgür bir biçimde ifade edebildiği “açık iletişim” ortamı desteklenir. Bu sayede şeffaf, hesap verebilir ve katılımcılığın sağlandığı iş ortamını tüm çalışanlarımız için sağlıyoruz. Çalışanların görüş ve önerilerini iç iletişim kanalları üzerinden paylaşmaları teşvik ediyoruz. Paylaşmanın grubu geliştireceğine inanıyoruz.

Eşit Davranma
İlkesi Boyner Grup’ta ırk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, politik görüş ya da mensubiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, engellilik, yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılması kabul edilemez bulunur.

Fırsat Eşitliği
Boyner Grup’ta fırsat eşitliği demokratik iş yönetimi anlayışımızın önemli bir parçasıdır. Çalışanların eğitim ve gelişim planlamalarının fırsat eşitliğini tesis edecek şekilde uygulanmasına ve kendi kariyer planlarına destek olacak şekilde hayata geçirilmesine özen gösterilir. Boyner Grup tüm bu süreci işe alım sürecinde verilen ilanlar ve mülakatlarda adaylara sorulan sorulardan başlayacak şekilde yönetir.

Örgütlenme Özgürlüğü
Anayasa’da yer aldığı gibi, Boyner Grup’ta çalışanların her türlü örgütlenme özgürlüğü bulunmaktadır. Altınyıldız Tekstil A.Ş. de görev yapan mavi yakalı çalışanlar sendika üyesidir ve kendilerini temsil eden işçi sendikası aracılığı ile toplu iş sözleşmesi yapma hakları mevcuttur.

Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. çalışanlarından 646 kişi TÜRK-İŞ’e bağlı TEKSİF (Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası) üyesidir. Bir baş temsilci olmak üzere dört sendika temsilcisi bulunmaktadır. Sendika üyesi çalışanların içinde kadın çalışan oranı %43’tür. Çalışanların meslek odası, sivil toplum kuruluşu gibi yapılarda gönüllülük yapması teşvik edilir. Siyasi parti üyelikleri ve etkinlikleri konusunda çalışanlarımız yurttaşlık hakları çerçevesinde dilediği siyasi partiye üye olma veya etkinliklerine katılma özgürlüğüne sahiptir.

Boyner Grup demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde tüm görüşlere eşit mesafede durur ve saygı gösterir. Bu sebeple, çalışma ilkeleri el kitabımızda siyasi parti veya politik oluşum örgütlenmesi konusunda şirket zaman ve varlıklarının bu etkinlikler için kullanılmaması, şirket çalışma ortamlarında veya şirketi temsilen bulunan ortamlarda siyasi görüş veya inanç propagandası yapmamak ve tanıtıcı faaliyette bulunmamak tanımlıdır. İnsan onuruna yakışan iş ortamlarının varlığını evrensel bir değer olarak görüyor, çalışan haklarının varlığının tedarikçilerimizde de tesis edilmesini, “İş Yerinde Demokrasi” ilkesi kapsamında kabul ediyoruz.